Informace o svobodném přístupu k informacím

Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací r. 2023

Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací r. 2022

Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací r. 2021

 

Název


Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, příspěvková organizace, se
sídlem Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice

Zřizovatel


Statutární město České Budějovice, se sídlem Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92
České Budějovice v souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice č. 272/2015
ze dne 12. 11. 2015 v souladu s ustanovením § 84 odst.2,písm. d) zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) a podle § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, byla schválena Zřizovací listina příspěvkové organizace Centrum
sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, příspěvková organizace.

Hlavní účel organizace


Poskytování pobytových a terénních služeb sociální péče dle zákona č.108/2006 Sb.,
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura


Organizační struktura CSS je uveřejněna na webových stránkách www.staromestska.cz a je také součástí výroční zprávy.

Kontaktní údaje


Adresa:
Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, příspěvková organizace, se
sídlem Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice
IČO: 625 37 890
Případné platby lze poukázat na číslo účtu: 4231682/0800 u České spořitelny

ID datové schránky:
bwpkhaq

Telefonické spojení, e-mail

Recepce:
387 001 401

Ředitel:
387 001 143, 387 436 628, 739 415 392, e-mail: tetour@staromestska.cz

Vedoucí ekonomického úseku:
387 001 158, 702 018 132, e-mail: ilona.safrankova@staromestska.cz

Vrchní sestra:
387 001 140, 734 837 111, e-mail: vrchni.sestra@staromestska.cz

Vedoucí sociálního úseku:
387 001 140, 733 507 472, e-mail: socialni.vedouci@staromestska.cz

Vedoucí provozního úseku:
387 00 1 151, 733 184 175, e-mail: provoz@staromestska.cz

Vedoucí stravovacího úseku:
387 001 146, 731 916 013, e-mail: kuchyne@staromestska.cz

Telefonické kontakty a e-maily ostatních zaměstnanců jsou zveřejněny na webových stránkách organizace CSS www.staromestska.cz

Elektronická adresa podatelny


podatelna@staromestska.cz
ID datové schránky: bwpkhaq

Seznam hlavních dokumentů


Zřizovací listina
Organizace CSS pracuje v souladu s platnými zákony a vyhláškami, interními předpisy, metodickými postupy, standardy na jednotlivé druhy služeb apod. Hospodaření organizace probíhá dle schváleného rozpočtu. Organizace je zapojena na základě Pověření Jihočeského kraje v síti sociálních služeb. Pověření je v souladu s  platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, příspěvková organizace má ze zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Na této stránce jsme pro Vás připravili návod, s jehož pomocí můžete požádat o informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na který v textu odkazujeme.

Pravidla pro svobodný přístup k informacím

1. Podání žádosti o informaci
Žádost o poskytnutí informace můžete podat ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (písemným podáním, e-mailem na adresu: tetour@staromestska.cz, datovou schránkou). Nebudete-li informaci poskytnutou na ústně podanou žádost považovat za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Písemnou žádost o informaci lze podat:
řediteli Centra sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, příspěvková organizace, se sídlem Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice

2. Posouzení žádosti
Pokud brání nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci, vyzveme Vás do 7 dnů od podání žádosti k doplnění žádosti. Nevyhovíte-li této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, bude Vaše žádost odložena (§ 14 odst. 5 písm. a).

V případě, že bude žádost nesrozumitelná, nebude zřejmé, jaká informace je požadována, nebo žádost bude formulována příliš obecně, vyzveme Vás do 7 dnů od podání žádosti k upřesnění žádosti. Neupřesníte-li žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodneme o odmítnutí žádosti (§ 14 odst. 5 písm. b).

V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti příspěvkové organizace CSS, Vaši žádost odložíme a tuto skutečnost Vám sdělíme do 7 dnů ode dne doručení Vaší žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c).

3. Omezení práva na informace
S ohledem na zákonná ustanovení vám požadovanou informaci nebudeme moci poskytnout,
pokud se jedná o:
Utajovanou informaci, (§7) obchodní tajemství, (§ 9) informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení, (§ 10) informace o probíhajícím trestním řízení či rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků (§ 11 odst. 4).

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (§ 2 odst. 4) a dalších údajů stanovených zákonem.

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací


Příspěvková organizace CSS je ze zákona oprávněna žádat za poskytnutí informace úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, odesláním informací a mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací.

Pokud CSS bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně Vám tuto skutečnost spolu s výší úhrady oznámí před poskytnutím požadované informace. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady (§17). Nezaplatí-li žadatel k výzvě povinného subjektu požadovanou úhradu do 60 dnů, povinný subjekt žádost odloží. Úhradu za poskytnutí informace můžete provést platbou v hotovosti v pokladně CSS, nebo bezhotovostně na účet číslo: 4231682/0800.

Nepřevyšuje-li celková výše úhrady u dané žádosti 50 Kč, není k této jednotlivé žádosti úhrada požadována. Výjimka podle předchozí věty neplatí v případech dle § 6, pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace i přesto, že se jedná o informaci zveřejněnou.

Výše úhrady za poskytnutí informace je stanovena na základě Sazebníku úhrad za poskytování informací schváleného usnesením Rady města České Budějovice č. 1775/2022 ze dne 5. 12. 2022.

A. Za každou stranu při pořízení listinné kopie (tisk nebo kopírování) - formátu A4 nebo menšího činí sazba:
- černobílá kopie 2 Kč
- barevná kopie 10 Kč

Oboustranná kopie se považuje za kopii dvou stran. Standardně jsou pořizovány pouze
černobílé kopie, barevné kopie jsou pořizovány pouze na vyžádání žadatele. Při tisku nebo
kopírování většího formátu než A4 jsou výše uvedené sazby poměrně násobeny.
Při zvlášť velkém formátu kopírované nebo tisknuté listiny, kterou s ohledem na chybějící
vybavení není povinný subjekt schopen vlastními silami pořídit, je žadateli účtována skutečná
částka placená povinným subjektem příslušnému poskytovateli kopírovacích služeb.

B. Za datový nosič, na němž jsou informace v elektronické podobě poskytovány, činí sazba:
disk CD 8 Kč
disk DVD 10 Kč

Náklady za jiný datový nosič poskytnutý žadateli povinným subjektem, na němž jsou
informace v elektronické podobě poskytovány, jsou účtovány podle skutečné pořizovací ceny
takového nosiče.

C. Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:
V souladu s právními předpisy je účtováno takové vyhledání informací, které má charakter mimořádně rozsáhlého vyhledání. V těchto případech je účtována částka 300 Kč za každou i započatou hodinu práce jednoho pracovníka povinného subjektu. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek za pořízení výtisků nebo kopií, za odeslání informací žadateli a za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, se zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů.

4. Odeslání informace žadateli
Poštovné je účtováno v plné výši dle skutečných nákladů povinného subjektu na odeslání předmětné zásilky. Balné není účtováno.

5. Lhůta pro poskytnutí informace
Základní lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Tuto lhůtu je možné prodloužit nejvýše o 10 dnů, pokud nastanou následující závažné důvody:
  • vyhledávání a sběr požadovaných informací v archivu
  • vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti
O prodloužení lhůty i o jeho důvodech bychom Vás včas informovali, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace (§ 14).

6. Odvolání, stížnost
Pokud Vaší žádosti nebude vyhověno, vydá organizace rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (§ 15).

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, které organizace do 15 dnů ode dne doručení odvolání spolu se spisovým materiálem předloží svému zřizovateli Statutárnímu městu České Budějovice.

Zřizovatel rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání (§ 16 a).

Na postup při vyřizování žádosti o informace můžete do 30 dnů podat stížnost, pokud:
  • nesouhlasíte s vyřízením žádosti
  • nebyla Vám po uplynutí lhůty poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  • informace byla poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
  • nesouhlasíte s výší úhrady požadované v souvislosti s poskytováním informace

Předpisy


Nejdůležitější používané předpisy jsou k nahlédnutí u ředitele organizace, vedoucí ekonomického úseku, vedoucí sociálního úseku a vrchní sestry.

Organizace CSS postupuje podle těchto zákonů, vyhlášek a předpisů:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů
Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veř. službách a správě
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
Organizační řád CSS
Provozní řád CSS
Pracovní řád CSS
Domácí řád CSS (Vnitřní pravidla pro poskytované služby)
Úklidový a sanační řád CSS
Interní směrnice

Sociální úsek:
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/ 2006 Sb. o sociálních službách
Standardy kvality sociálních služeb, metodické postupy a pracovní postupy sociálního úseku.
Etický kodex pro pomáhající profese.

Ekonomický úsek:
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádí ustanovení zákona u účetnictví
České účetní standardy č. 701 – 710
Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
Metodické postupy práce ekonomického úseku

Zdravotní úsek:
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotnických službách
Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Vyhláška 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
Vyhláška 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
Vyhláška č. 244/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách
předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
Zákon 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytování zdravotní péče
Zákon č. 201/2017 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
Vyhláška č. 158/2022 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
Pracovní postupy zdravotně - sociálního úseku
Standardy kvality ošetřovatelské péče, metodické postupy zdravotního úseku
Etický kodex zdravotnického pracovníka

Provozní úsek
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím


Licenční smlouvy


Vzory licenčních smluv
V současné době nejsou pro Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, příspěvkovou organizaci poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.

Výhradní licence
V současné době nejsou pro Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, příspěvkovou organizaci poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Aktualizováno: 29. 02. 2024