Domov pro seniory

CSS Staroměstská – domov pro seniory poskytuje pobytové služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Posláním domova pro seniory je zajistit uživatelům místo, které nahradí jejich domov a přirozené sociální prostředí v situaci, kdy v něm již nemohou déle setrvat ani za pomoci rodiny či terénních sociálních služeb.

Cíle služby:

  • Klient, který je spokojený s ubytováním, péčí a stravou.
  • Klient, kterému služba pomáhá co nejdéle uchovat co nejvíce schopností a dovedností.
  • Klient, kterému je poskytována péče podle jeho individuálních potřeb a přání.
  • Klient, který je co nejvíce v kontaktu se svými vrstevníky a svojí rodinou.

Služba poskytovaná v domovech pro seniory obsahuje tyto základní činnosti:

  • poskytnutí ubytování;
  • poskytnutí stravy;
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
  • sociálně terapeutické činnosti;
  • aktivizační činnosti;
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Z fakultativních činností, které jsou nad rámec základních činností, mohou klienti dle možnosti poskytovatele využívat:

  • doprava při zařizování běžných záležitostí po městě Č. Budějovice;

Cílová skupina:

Senioři se sníženou soběstačností, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby a kteří splňují podmínku věku s minimální hranicí 65 let.

Dle zákona o sociálních službách může poskytovatel odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby zájemci pouze, pokud

  • neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá,
  • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
  • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby,
  • zájemci o poskytnutí sociální služby poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí předchozí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytové služby:

  • zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
  • zájemce není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci;
  • chování zájemce by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

V současné době nemůžeme garantovat kvalitní službu pro osoby hovořící jiným jazykem než českým.

Maximální kapacita služby je 143 míst.