Sociálně aktivizační služba | staromestska.cz

Sociálně aktivizační služba

Jedná se o ambulantní typ sociální služby, která je poskytována zdarma a která je zaměřena na podporu aktivního života seniorů jako prevence sociálního vyloučení ve stáří.

Posláním sociálně aktivizačních služeb je předcházet sociální izolaci seniorů rozvíjením individuálních sociálních kontaktů s vrstevníky a poskytovat sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností klienta.

Cíle služby:

 • Klient, který se necítí osaměle.
 • Klient, který si udržuje svou psychickou a fyzickou kondici.
 • Klient, který se orientuje ve svých právech a povinnostech.
 • I nadále propojovat komunity klientů terénních, pobytových a ambulantních služeb CSS Staroměstská pořádáním společných akcí.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity
 2. Sociálně terapeutické činnosti
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Každý uživatel má také nárok na bezplatné sociální poradenství.

Cílová skupina

Služba je určená pro seniory přednostně s trvalým pobytem v Českých Budějovicích, ohrožené sociální izolací. Dolní věková hranice pro poskytnutí služby je 60 let. Služba není určena pro osoby s úplnou ztrátou zraku, osoby imobilní a osoby středně a těžce mentálně postižené. V současné době nemůžeme garantovat kvalitní službu pro osoby hovořící jiným jazykem než českým.

Maximální kapacita služby jsou 2 klienti v daný okamžik, u společných aktivit 20 klientů v daný okamžik.

Provoz sociálně aktivizační služby:

Po – Pá 12.30 – 16.00 hod.

Bližší informace podá sociální pracovnice Mgr. Příhodová na tel.:
387 001 142
734 673 010