Odlehčovací služby

Odlehčovací služby jsou pobytové služby určené seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Služba je poskytována v objektu domova pro seniory CSS Staroměstská.

Posláním odlehčovacích služeb…

…je na časově omezenou dobu zastoupit pečujícího člena rodiny a umožnit mu nezbytný odpočinek, čas pro regeneraci sil a vyřízení osobních záležitostí.

Služba dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy, pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Z fakultativních činností, které jsou nad rámec základních činností, mohou klienti dle možnosti poskytovatele využívat:

 • doprava při zařizování běžných záležitostí po městě Č. Budějovice.

Cíle služby:

 • Podpora rodiny a dalších pečujících osob.
 • Klient, který je spokojený s ubytováním, stravou a péčí.
 • Klient, kterému je poskytována péče podle jeho individuálních potřeb a přání.
 • Klient, který opakovaně využívá sociální službu.

Kapacita odlehčovacích služeb jsou 2 místa.

Cílová skupina:

Senioři se sníženou soběstačností, o které je jinak pečováno v domácím prostředí, kteří splňují podmínku věku s minimální hranicí 65 let.

Dle zákona o sociálních službách může poskytovatel odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby zájemci pouze, pokud

 • neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby,
 • zájemci o poskytnutí sociální služby poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí předchozí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytové služby:

 • zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
 • zájemce není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci;
 • chování zájemce by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

V současné době nemůžeme garantovat kvalitní službu pro osoby hovořící jiným jazykem než českým.

 

Obrázkové piktogramy poskytovaných služeb
Aktualizováno: 04. 10. 2022